DR. dr. Tjok Gde Ag Suwardewa, SpOG(K)

dr. A.A.N Anantasika, SpOG(K)
May 13, 2017
dr. Ngurah Eka Wijaya, SpOG
May 13, 2017

DR. dr. Tjok Gde Ag Suwardewa, SpOG(K)

DR. dr. Tjok G.A Suwardewa,Sp.OG (K)

LUAR RSIA PURI BUNDA

Alamat : Apotik Pudak Jl. WR Supratman, Dps

Telp : 227940